Vem röstar du på?

 Jag har blivit inbjuden/föreslagen att läsa SD:s partiprogram så jag bättre ska förstå...!? Jag har ju redan en klar syn på hur jag vill att det ska vara att leva i Sverige och i världen, men visst kan jag läsa. Jag har valt att läsa vad alla partier säger i sina partiprogram i ämnet integration och invandring.

SD säger:

Sverigedemokraterna motsätter sig inte invandring, men menar att invandringen måste hållas på en sådan nivå och vara av en sådan karaktär att den inte utgör ett hot mot vår nationella identitet eller mot vårt lands välfärd och trygghet.

Sverigedemokraterna värnar om asylrätten, men vill samtidigt betona att rätten att söka asyl inte är detsamma som rätten att bli beviljad asyl. Flyktinginvandringen bör vara begränsad till en mindre mängd flyktingar som uppfyller kraven i FN:s flyktingkonvention och som endast beviljas tillfälliga uppehållstillstånd under den period som de livshotande konsekvenserna av den konflikt eller naturkatastrof man har flytt ifrån varar. Flyktingpolitiken skall annars primärt vara inriktad på att hjälpa flyktingar på plats, i krisområdenas närhet.

Detta ger oss förutsättningar att nå de allra mest nödlidande och medför dessutom att vi kan hjälpa betydligt fler flyktingar för samma summa pengar jämfört med en modell där stora grupper av flyktingar hjälps i Sverige.

Reglerna för anhöriginvandring måste vara utformade på ett sådant sätt att de inte bidrar till att skapa ökad segregation eller andra sociala och ekonomiska problem.

Att av ekonomiska skäl tvingas stanna i ett land där man inte trivs och inte vill leva är destruktivt för såväl landet som för den enskilde individen. Ett aktivt och generöst stöd skall därför ges till de invandrare som önskar återvända till sina hemländer.

 
 
Centerpartiet säger:

 

Integration och invandring

Det är bra att människor från andra länder kommer till Sverige för att bo, jobba och leva här. Det är viktigt att alla som kommer hit har samma möjligheter och skyldigheter som de som redan bor här. Vi vill öppna dörren till Sverige för fler människor, det utvecklar vårt land.

Centerpartiet vill:

  • Att det ska vara lätt att komma till Sverige för att jobba och därför behöver vi enklare regler
  • Ha en fri rörlighet så att det är lättare att flytta mellan länder
  • Ha en generös flyktingpolitik som ger ett bra mottagande till människor som kommer hit
Socialdemokraterna säger...

Integration och mångfald

När människor flyttar sprids arbetskraft, kunskap och idéer, nätverk växer och nya möjligheter uppstår. Men det tar alldeles för lång tid för många nyanlända flyktingar och invandrare att etablera sig på arbetsmarknaden. Alla måste få möjlighet att försörja sig själva i vårt land. En framgångsrik jobbpolitik spelar en central roll för att bryta segregationen.

Vi behöver en ny politik som sätter nyanlända invandrares jobbetablering på arbetsmarknaden i centrum och som samlar resurser så tidigt som möjligt för snabbare jobbetablering. Det spelar stor roll för etablering i jobb eller utbildning var och hur man bor under sin tid som asylsökande, hur länge man måste vänta på besked och hur barnen har det i den svenska skolan.

Ansvarsfördelningen för flyktingmottagandet är skevt och leder till påfrestningar på boende och välfärd i storstäderna. Det är inte hållbart att de kommuner som har lägre genomsnittlig inkomstnivå och höga kostnader fortsätter att ta emot merparten av alla flyktingar som kommer till Sverige.

Lagen om eget boende fungerar inte och därför behövs ett nytt system. En successiv avveckling av dagens EBO ska ske. För att finna fler och bättre boenden bör samverkan mellan kommuner och Migrationsverk utvecklas, men också Migrationsverkets möjligheter att öka antalet anläggningsboenden. Alla kommuner bör ta ett solidariskt ansvar för flyktingmottagandet.

 

Miljöpartiet säger...

 

Miljöpartiet de gröna har en vision om en värld utan gränser, där alla människor kan flytta, och ingen tvingas fly. Vi tror inte på länders rätt att välja sina invånare, vi tror på människors rätt att välja var de vill bo. Vi ska möta människor med möjligheter, inte murar. Alla ska kunna leva, arbeta och förverkliga sina drömmar där de önskar. Fri rörlighet borde vara en mänsklig rättighet.

Människor har alltid och kommer alltid att röra på sig. En del åker utomlands för att studera eller arbeta, andra för att de har funnit kärleken. Vissa flyttar tillbaka, andra inte. Ofta är flytten inte frivillig utan en följd av konflikt, förföljelse eller andra omständigheter som har gjort det omöjligt för en att bo kvar i sitt hem. Redan i dag ser vi hur klimatförändringarna tvingar människor att fly på grund av extrem torka, översvämningar och oväder.

I en allt mer globaliserad värld är människans rörelsemönster mer komplicerat än någonsin. Allt oftare flyttar människor inte enbart från sitt hemland till ett annat land, utan också fram och tillbaka mellan länder. Cirkulär migration har flera positiva effekter för individ, samhälle och ekonomi, men ställer också ökade krav på stater att bättre underlätta migrationsprocesser.

Vi vill att Sverige ska vara ett land som är öppet för arbetskraftsinvandring. Möjligheten att kunna söka sig till ett annat land för att arbeta är en grundläggande frihet och en vinst för både avsändar- och mottagarlandet. Ett öppet regelverk ställer samtidigt krav på nationella regleringar och internationella samarbeten för att motverka diskriminering, dåliga arbetsvillkor och oseriösa arbetsgivare. Människor som arbetskraftsinvandrar ska ha lika goda förutsättningar på arbetsmarknaden som andra personer i Sverige.

När ansökningar om uppehållstillstånd behandlas ska anknytning och hälsa väga tyngre än det gör i dag. Det behöver bli enklare att söka uppehållstillstånd direkt ifrån Sverige, i stället för att människor ska tvingas åka tillbaka till det gamla hemlandet, vilket kan vara förenat med livsfara. Sverige ska vara en fristad från förföljelse, tortyr och krig.

Medmänsklighet och solidaritet är universellt. Alla ska omfattas av de mänskliga rättigheterna och flyktingar ska garanteras en rättssäker asylprocess i Sverige. Den som får avslag på sin asylansökan ska inte hållas i förvar, utan i första hand få hjälp att frivilligt återvända till sitt hemland. Tvångsavvisningar ska användas oerhört restriktivt.

Människor som kommer till Sverige ska snabbt få kontakt med skola, vård och arbetsmarknad. Tidigare erfarenheter, vare sig det är utländsk utbildning, arbetslivserfarenhet eller språkkunskaper, ska också kunna tillgodoräknas i Sverige. Staten och kommunerna har ett gemensamt ansvar för att människor som kommer till Sverige ska få en bra start i landet. Alla kommuner ska ha ett generöst och likvärdigt flyktingmottagande.

 

 


Moderaterna säger:

 

Moderaternas budskap är glasklart. Invandring är bra för Sverige. Rörlighet över gränsen är en tillgång för vårt land precis som för alla länder. Samtidigt är det viktigt att på allvar ta itu med de problem som länge funnits, framförallt bristande integration. 

Somliga påstår att det pågår massinvandring. Låt oss se efter. Förra året flyttade 111 000 personer till Sverige. Utöver det återvände 20 000 svenskar. Samtidigt utvandrade drygt 50 000 vilket betyder ett netto om 80 000 personer eller en befolkningsökning om 0,8 procent. Den största gruppen är EU-medborgare och arbetskraftsinvandrare. Gruppen asylinvandrare och anhöriga är totalt 22 000 personer, vilket är en liten del av den totala invandringen.

Vi står upp för Sveriges asylpolitik. Kriget i Syrien är en human katastrof och Sverige tar stort ansvar för att lindra lidandet. När det gäller asylsökande från Syrien är eventuell integrationsproblematik sannolikt liten, eftersom de som söker sig hit ofta är välutbildade och språkkunniga.  Inom tio år kommer har 1,6 miljoner människor gått i pension. Eftersom andelen äldre ökar kraftigt kommer arbetskraftsbristen bli stor inom bland annat vården. Samtidigt måste de som jobbar försörja allt fler.

Det kommer även att saknas 30 000 ingenjörer inom 20 år vilket hotar tillväxten. Till exempel är ABB i Ludvika beroende av ingenjörer från andra länder för att kunna fortsätta växa. Vårt framtida välstånd är beroende av att fler flyttar till vårt land. 

Ibland hör vi att invandrare tar bara emot bidrag och tär på samhället. Det är inte svårt att plocka ut vissa grupper och peka på att de under en viss tid kostar pengar. Om vi räknar så är våra barn eller äldre naturligtvis inte alls lönsamma. Beräkningar visar dock tydligt att invandrare som grupp betalar in mer i skatt än de kostar i form av bidrag. De dynamiska effekterna av migrationen så som ökad handel och export, konsumtion och tillväxt tillkommer i ekvationen.

Sverige har tidigare gjort flera misstag vad gäller migration och integration. Asylsökande fick inte arbeta och vi tillät inte arbetskraftsinvandring. Invandring och integration kopplades till bidrag snarare än jobb. Nu ligger fokus på egen försörjning från första början. Vi har individanpassat språkutbildningen och sett till att utbildningar snabbare ska valideras och komma till användning i Sverige. Vi ser svårigheterna, men det är på väg åt rätt håll. Nu går sju av tio nya jobb till utrikes födda.   

Invandring har spelat stor roll för vårt lands utveckling och välstånd. På samma sätt är de människor som väljer att flytta hit i dag att betrakta som en tillgång som bidrar till tillväxt och välfärd.   

 

Folkpartiet säger:

Vi vill ha en generös och human flyktingpolitik. Att många människor kommer hit och vill studera, jobba och bygga en framtid gör oss alla rikare. Därför är det extra viktigt att de som kommer hit snabbt får lära sig svenska och kan börja jobba.

 

Kristdemokraterna säger:

                           

Invandring är i grunden positivt och bidrar i allmänhet till utveckling och välfärd. Kristdemokraterna vill ha en human och rättssäker flyktingpolitik. Anhöriginvandringen ska möjliggöra för återförening av familjer som splittrats av krig och andra omständigheter. Arbetskraftsinvandring bidrar till vår välfärd. Inom regeringssamarbetet har Kristdemokraterna varit pådrivande för att underlätta alla dessa typer av invandring. Kristdemokraterna menar att det mångkulturella samhället kräver en gemensam etisk grund som respekteras av såväl majoritetsbefolkningen som minoriteter.

 

När jag då har läst allas partiprogram så tycker jag fortfarande mest illa om SD politik för dom vill begränsa och dela upp i vi och dom och ja, jag tycker fortfarande att det är skrämmande och bakåtsträvande politik.

 

Gillar väl mest miljöpartiets formulering, vilket inte är lika med att de var dom jag röstade på. Men nu har jag läst på och jag står fortfarande fast vid och är trygg i att jag vill leva i en värld där levnadsvillkoren ska vara lika för alla.

 

Kram.

 

 

 

Kommentarer
Postat av: Martina

Håller med dig, men tyvärr finns snart inga jobb o bostäder i Sverige. Då kan jag fundera över varför Sverige ska lova invandrarna "Guld o gröna skogar"!! Kram

Svar: Hm ...det handlar mer om att dela lika och fördela rätt i landet än om att "DE" tar våra jobb och bostäder i mina ögon.
Annica

2015-08-18 @ 15:27:11
Postat av: Martina

Visst dela lika, fördela rätt! Finns för lite arbete, lite bostäder! Vad o hur ska vi göra det?

Svar: Den diskussionen vill och kan jag inte gå in på, jag är inte insatt i några detaljer. Tänker att det löser politikerna utifrån deras väljarförtroende och värdegrunder...Sen är jag mycket medveten om att jordens resurser räcker inte till om alla ska ha samma levnadsstandard som jag har...
Men jag avskyr och blir uppriktigt upprörd då jag läser SDs partipolitik..."hot mot vår nationella identitet"...vad menas med det? Nationella identitet, är det vår hudfärg eller vår matkultur eller vilket land jag kommer ifrån eller vilken religion jag tillhör!?
Det finns så många skrönor..en är ju att "de tar våra jobb och bostäder"!?
Annica

2015-08-18 @ 22:09:22

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0